การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านสุขภาพวัยรุ่นสำหรับเบลีซ: ประสบการณ์ในประเทศและบทเรียนที่ได้รับ

การพัฒนาแผนยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านสุขภาพวัยรุ่นสำหรับเบลีซ: ประสบการณ์ในประเทศและบทเรียนที่ได้รับ

เบลีซเป็นหนึ่งในประเทศแรก ๆ ทั่วโลกที่นำแนวทางระดับโลกมาใช้เพื่อเร่งดำเนินการเพื่อสุขภาพของวัยรุ่นเพื่อพัฒนาแผนยุทธศาสตร์สุขภาพวัยรุ่นแห่งชาติ กระบวนการนี้รวมถึงการประเมินความต้องการที่ระบุเงื่อนไขที่มีผลกระทบมากที่สุดต่อสุขภาพและพัฒนาการของวัยรุ่น การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมและการแยกย่อยข้อมูลมีส่วนสนับสนุนการวิเคราะห์ภูมิทัศน์ รายการโปรแกรมสุขภาพวัยรุ่น นโยบาย กฎหมายที่เกี่ยวข้อง ความสามารถและทรัพยากรได้รับการพิจารณาสำหรับ

การจัดลำดับความสำคัญของการแทรกแซงที่เกี่ยวข้อง

กับการตอบสนองระดับชาติตามข้อมูลหลักฐานกระบวนการนี้ใช้วิธีการแบบมีส่วนร่วม: การปรึกษาหารือระดับชาติ 2 ครั้งและการปรึกษาหารือระดับเขต 4 ครั้งกับผู้ให้บริการ และวัยรุ่น 233 คนทบทวนการวิเคราะห์สถานการณ์ด้านสุขภาพของวัยรุ่นรวมทั้งร่างแผนยุทธศาสตร์ฉบับแรก การปรึกษาหารือเปิดโอกาสให้ได้รับข้อมูลจากวัยรุ่นและผู้ให้บริการทั้งในระดับชาติและระดับท้องถิ่น

มีการทำงานร่วมกันระหว่างหลายหน่วยงานและหลายภาคส่วนตลอดทั้งกระบวนการตั้งแต่การวางแผน

การประชุมเชิงปฏิบัติการสามวันกับวัยรุ่นและผู้ให้บริการเพื่อทบทวนและรับรองข้อกำหนด (ชุดบริการ) สำหรับวัยรุ่น โดยกำหนดเป้าหมายประเด็นสำคัญที่ระบุไว้ก่อนหน้านี้สำหรับผลลัพธ์ด้านสุขภาพของวัยรุ่นที่ดีขึ้นในเบลีซ การประชุมเชิงปฏิบัติการอื่นมุ่งเน้นไปที่การกำหนดบทบัญญัติที่เสนอ การแทรกแซงที่อาจเกิดขึ้น และโอกาสในการทำงานร่วมกัน

ผลลัพธ์ด้านสุขภาพของวัยรุ่นที่คาดหวังซึ่งสะท้อน

ให้เห็นในบทบัญญัติสำคัญๆ จะช่วยให้พวกเขาอยู่รอดและเติบโตในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลง ซึ่งพวกเขาสามารถตระหนักถึงสิทธิในการมีความเป็นอยู่ที่ดีสูงสุด แนวทางด้านสิทธิมนุษยชนและวัฏจักรชีวิตนี้ช่วยให้สามารถวางแผนการตอบสนองด้านสุขภาพและปรับปรุงการลงทุนในการพัฒนาทุนมนุษย์ผ่านการดูแล การสนับสนุน และบริการที่ไร้รอยต่อสำหรับการเปลี่ยนผ่านสู่วัยผู้ใหญ่ในเชิงบวก

บริการที่มีคุณภาพดีและนโยบายที่ตอบสนองต่อวัยรุ่น

แผนดังกล่าวรวมถึงการให้บริการที่เป็นมิตรต่อวัยรุ่นผ่านสถานพยาบาลระดับปฐมภูมิ การเข้าถึงชุมชน และโรงเรียน การเสริมสร้างความปลอดภัยและบริการช่วยเหลือและปฐมพยาบาลสำหรับการบาดเจ็บโดยไม่ได้ตั้งใจโดยเฉพาะจากอุบัติเหตุจราจร การให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพวัยรุ่นและการฝึกอบรมแก่เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และให้การศึกษานอกโรงเรียนแก่วัยรุ่นในด้านทักษะชีวิต อนามัยการเจริญพันธุ์ และเพศวิถี โดยมุ่งเน้นที่การป้องกันการตั้งครรภ์ในเด็กก่อนวัยอันควร และสุดท้ายคือการให้คำปรึกษาและการสนับสนุนด้านจิตสังคมเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพจิต

ยุทธศาสตร์ระดับชาติด้านสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีของวัยรุ่น พ.ศ. 2561-2565 มีเป้าหมายที่ทะเยอทะยานซึ่งต้องใช้ความพยายามจากหลายภาคส่วนเช่นเดียวกัน ซึ่งขับเคลื่อนการพัฒนายุทธศาสตร์หากจะประสบความสำเร็จ เป้าหมายรวมถึงการลดการเสียชีวิตของมารดาในวัยรุ่น การลดการใช้ผลิตภัณฑ์ยาสูบของวัยรุ่น และการเพิ่มจำนวนของวัยรุ่นที่มีบัตรประกันสุขภาพที่ถูกต้อง

โดยรวมแล้ว กลยุทธ์นี้มีเป้าหมายเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและเกื้อหนุน ซึ่งให้ความคุ้มครองและโอกาสในการพัฒนาสุขภาพที่ดี ตลอดจนการให้ข้อมูลและทักษะด้านสุขภาพที่จำเป็นอย่างมาก เพื่อให้วัยรุ่นสามารถเข้าใจและมีปฏิสัมพันธ์กับสภาพแวดล้อมและสังคมโดยรอบ สิ่งนี้นำมาซึ่งการสร้างบริการที่มีคุณภาพดีและเข้าถึงได้เพื่อตอบสนองความต้องการของวัยรุ่นโดยไม่คำนึงถึงอายุ เชื้อชาติ อัตลักษณ์ทางเพศ ความพิการ หรือสถานะทางเศรษฐกิจและสังคม

Credit : ต้นไม้ | เสื้อผ้าผู้หญิง | รีวิวเครื่องดนตรี | วิธีทำ if | เกมส์ออนไลน์